ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

เสริมสร้างพัฒนาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความจำเป็นในการบริหารงานและปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา มีวิทยากร ได้แก่ นายดิลก พัฒน์วิชัยโชติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่องกฎหมายและวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการกนิษฐา กสิผล และคณะครู...
01/ธ.ค./20 - อ่าน [4] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เดินทางไปส่งครูย้ายทั้งหมด 4 ท่าน
นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูเดินทางไปส่งครูย้ายทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ครูณรงญ์ฤทษ์  กัลยา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ครูชมนาด ป่านแก้ว ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ครูกนกภัทร  พึ่งน้อย ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 23...
28/พ.ย./20 - อ่าน [20] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ  พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นำผู้กำกับลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานให้กำเนิดลูกเสือไทย (วันวชิราวุธ) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
25/พ.ย./20 - อ่าน [23] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ต้อนรับครูใหม่
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำโดยรองผู้อำนวยการแสงเดือน เสือวงษ์คณะผู้บริหารและคุณครู ต้อนรับครูวัชรพล จันทรวงศ์ วิชาเอกฟิสิกส์และคณะครูจากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศิกายน 2563
18/พ.ย./20 - อ่าน [60] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมโครงการอบรมพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา
นางมยุรีย์  แพร่หลายผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและประชาชนทั่วไป เป็นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ตามหลักวิถีพุทธ จังหวัดอ่างทอง เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการขับเคลื่อนโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้าน/โรงเรียนรักษาศีล 5" ระหว่างวันที่ 15 -...
18/พ.ย./20 - อ่าน [23] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
นางมยุรีย์  แพร่หลายผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมประกวดแต่งหน้าเอฟเฟคผีระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 5 ทีม ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 8 ทีม รวมนักเรียนทั้งหมด 39 คน และได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 汉语水平考试 ระดับ 2 ผ่านและได้คะแนนดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในการเรียนภาษาจีนต่อไป จำนวน 2 คน ได้แก่นางสาวกรรณิกา เฉ่งทอง ได้ 200/200 คะแนน นางสาวจันทกานต์ เจียมมี ได้ 183/200...
18/พ.ย./20 - อ่าน [29] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสอบแข่งขันทางวิชาการโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ระหว่างวันที่ 7 - 16 พฤศจิกายน 2563
16/พ.ย./20 - อ่าน [32] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม​ จัดงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา(O-NET)​
นายประสิทธิ์​ รักงาม​ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม​ นางสาวแก้วตา​ ม่วงวิเศษ​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม​ พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ร่วมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET) ในวันที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​ 8.00น.-12.00น. โดยได้รับความรู้จาก​นายพิทักษ์ สุริยะ , นางสาวภัณทิลา ภู่ระหงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง​ และ​ นางสาวภัทรพร แช่มโชติ​...
12/พ.ย./20 - อ่าน [45] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
กิจกรรมค่าย MOTION GPAPHIC Camp
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย MOTION GPAPHIC Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรองผู้อำนวยการรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการกนิษฐา กสิผล และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม
09/พ.ย./20 - อ่าน [40] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับมอบเครื่องดนตรีไทย
นายทินกร เอนก ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง รับมอบเครื่องดนตรีไทย โดยมูลนิธิก้าวที่กล้า จาก ฯพณฯ ท่านสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
07/พ.ย./20 - อ่าน [35] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง