หนังสือราชการจาก สพม.5

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท วันที่ ส่งโดย
1 พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล 06/มิ.ย./16 admin
2 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล 03/มิ.ย./16 admin
3 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 หนังสือราชการนโยบายและแผน 10/ก.ค./15 kulpussorn
4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%) หนังสือราชการนโยบายและแผน 10/ก.ค./15 kulpussorn
5 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.5 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา(กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล 19/มิ.ย./15 admin
6 การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS ปี2558 หนังสือราชการนโยบายและแผน 03/มิ.ย./15 kulpussorn
7 แจ้งเปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558(DMC) หนังสือราชการนโยบายและแผน 19/พ.ค./15 kulpussorn
8 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สพม.5 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล 28/เม.ย./15 admin
9 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 หนังสือราชการนโยบายและแผน 08/เม.ย./15 kulpussorn
10 การดำเนินงานตามโครงการลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา 27/ก.พ./15 kisana
11 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา 24/ก.พ./15 kisana
12 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับกระทรวงศึกษาธิการรัฐแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ประจำปี 2558 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา 19/ก.พ./15 kisana
13 ขอเชิญเสนอประเด็นเพื่อผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา 19/ก.พ./15 kisana
14 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา 19/ก.พ./15 kisana
15 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา 19/ก.พ./15 kisana
16 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้า ม.เกษตร ปีการศึกษา 58 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา 17/ก.พ./15 admin
17 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา 10/ก.พ./15 kisana
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา 04/ก.พ./15 kisana
19 เอกสาร / รูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หนังสือราชการนโยบายและแผน 28/ส.ค./14 kulpussorn