ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / เอกสาร

ข่าว ประกาศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ประเภทข่าว Post date ผู้ส่ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30/07/2020 - 14:05 rungtiwa
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก., ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29/07/2020 - 15:58 rungtiwa
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22/07/2020 - 11:22 admin
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21/07/2020 - 15:49 rungtiwa
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16/07/2020 - 09:41 wanwanat
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15/07/2020 - 10:24 rungtiwa
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15/07/2020 - 09:54 rungtiwa
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 09/06/2020 - 10:44 wanwanat
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13/05/2020 - 09:14 wanwanat
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 01/04/2020 - 14:34 wanwanat

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ Post date ชื่อ
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน จ, 08/07/2019 - 10:46 admin
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ, 02/07/2019 - 10:48 admin
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) จ, 10/06/2019 - 16:01 admin
ประกาศคณะกรรมการบริหารการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ, 10/06/2019 - 16:00 admin
แบบสอบถามความพึงพอใจ จ, 10/06/2019 - 15:58 admin
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (แบบ ทป.1) จ, 10/06/2019 - 15:56 admin
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน จ, 10/06/2019 - 15:54 admin
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ, 10/06/2019 - 15:51 admin
ผลงานการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ, 01/10/2018 - 16:45 admin
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤ, 30/03/2017 - 23:23 bunyanut