rungtiwa

ข้อมูลสมาชิก rungtiwa
ชื่อสมาชิกในระบบ rungtiwa
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ rungtiwa
ชื่อ - นามสกุล
รุ่งทิวา รอดภัย
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510693
อีเมล์ aormickey.r@gmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ ข่าว 30/07/20
2 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก., ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ข่าว 29/07/20
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น ข่าว 22/07/20
4 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ข่าว 21/07/20
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าว 15/07/20
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว 15/07/20
รูปภาพข่าว