nonnapas

ข้อมูลสมาชิก nonnapas
ชื่อสมาชิกในระบบ nonnapas
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ nonnapas
ชื่อ - นามสกุล
นันท์นภัส ปลิวมา
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ nokkoew@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าว 01/07/20
2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ ทางไกลออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ข่าว 01/07/20
3 ตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.กนกวรรณ วิลัยวัลย์) ข่าว 29/06/20
4 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าทึ่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี ข่าว 23/06/20
5 มาตรการในการเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โรงเรียนสิงห์บุร ข่าว 08/06/20
6 ตรวจเยี่ยมการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าว 08/06/20
7 ตรวจเยี่ยมการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าว 08/06/20
8 ้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล และการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (COVID-19) ข่าว 28/05/20
9 โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ข่าว 22/05/20
10 ตรวจราชการตามโครงการตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ข่าว 12/03/20
รูปภาพข่าว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา