kulpussorn

ข้อมูลสมาชิก kulpussorn
ชื่อสมาชิกในระบบ kulpussorn
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kulpussorn
ชื่อ - นามสกุล
กุลภัสสรณ์ พิทักษ์ศักดาชัย
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0822369783
อีเมล์ kajiab21@gmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 หนังสือราชการ 10/07/15
2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%) หนังสือราชการ 10/07/15
3 การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS ปี2558 หนังสือราชการ 03/06/15
4 การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS ปี2558 ข่าว 03/06/15
5 แจ้งเปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558(DMC) หนังสือราชการ 19/05/15
6 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 หนังสือราชการ 08/04/15
7 เอกสาร / รูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หนังสือราชการ 28/08/14

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา