kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ)ปี พ.ศ.2563 ข่าว 25/12/19
12 การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5 ข่าว 20/12/19
13 การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 20/12/19
14 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 ข่าว 06/12/19
15 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่มอำนวยการ) ข่าว 06/12/19
16 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 ข่าว 03/12/19
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.5 ข่าว 03/12/19
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ข่าว 22/11/19
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ข่าว 18/11/19
20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ข่าว 15/11/19
รูปภาพข่าว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา