admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 7 เรื่องควรรู้ สู่ความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 14/07/21
2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 ข่าว 29/06/21
3 สถานะการ COVID-19 ในประเทศไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ข่าว 18/06/21
4 สพฐ. เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา แข่งขันทำอาหารต่อยอดอาชีพเชพมือทอง ข่าว 18/06/21
5 สรุปข้อมูลการเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ข่าว 11/06/21
6 ระเบียบงานสารบรรณ ข่าว 27/05/21
7 การจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) ข่าว 24/05/21
8 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1.ปีการศึกษา2564 ข่าว 22/05/21
9 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 สนามสอบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ข่าว 22/05/21
10 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ข่าว 17/05/21
รูปภาพข่าว