admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เอกสารการนำเสนอโครงการขยะ ข่าว 17/08/20
2 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำการหอพักนอน ชาย ข่าว 10/08/20
3 คู่มือและแบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ข่าว 31/07/20
4 ประชุมเพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ข่าว 15/07/20
5 การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ข่าว 08/07/20
6 การจัดการความเครียด ข่าว 08/07/20
7 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงโควิด ข่าว 08/07/20
8 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ข่าว 25/06/20
9 คู่มือทักษะชีวิต ข่าว 25/06/20
10 คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข่าว 25/06/20
รูปภาพข่าว