อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ลูก อ.ป.ว. สู่รั้ว เกษตรศาสตร์
1. นางสาวธณัชพร จันทศร ม.6/1 สิ่งแวดล้อม-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2. นางสาวนวพร ระรวยทรง ม.6/5 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษเพื่อการอุตสาหกรรมบริการ 3. นางสาวศิริพร หมากสุข ม.6/6 สิ่งแวดล้อม-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4. นางสาวอรปรียา เฉลยถิ่น ม.6/6 สิ่งแวดล้อม-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5. นายชุติเทพ มงคลยุทธ์ ม.6/7 เกษตรศาสตร์-เกษตรศาสตร์ 6. นางสาวณัฐชพร คล้ายพันธ์ ม.6/7 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-...
26/เม.ย./19 - อ่าน [162] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูก อ.ป.ว. สู่รั้ว ธรรมศาสตร์
1. นายโชคดี ศรีเรือง ม.6/5 วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2. นายภูชิสส์ ใจผ่อง ม.6/5 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  3. นางสาวฑิฆัมพร เลิ๊มศรีงาม ม.6/5 สหเวชศาสตร์-เทคนิคการแพทย์ 4. นางสาวเพ็ญนภา สังข์ทอง ม.6/5 วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมไฟฟ้า 5. นายภัคพล พันธุ์กวี ม.6/6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 6. นางสาวอรปรียา เฉลยถิ่น ม.6/6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
26/เม.ย./19 - อ่าน [137] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูก อ.ป.ว. สู่รั้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.วรพิชชา สงเคราะห์ ม.6/6 คณะอักษรศาสตร์ เอกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
26/เม.ย./19 - อ่าน [186] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูก อ.ป.ว. สู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร
ฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายธนกฤต สุขมนต์ ม.5/5 (ทอ) 2. นายปรมินทร์ อินทรประสิทธิ์ ม.5/5 (ทบ) 3. นาย จิติพัฒน์ เจียมมี ม.5/1 (ตร) 4. นายกรธวัช แจ่มฟ้า ม.4/5 (ทบ) 5. นายอภิชัจ วุ่นวงศ์ ม.4/5 (ทบ) 6. นายณัฐวัฒน์ ปทุมพรวรกุล ม.5/5 (สำรอง ทอ) ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามเส้นทางที่ตนเองมุ่งหวัง...
26/เม.ย./19 - อ่าน [153] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นักเรียน อ.ป.ว. รับทุนมูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ท่านสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงคุณิตา มีบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยเป็นทุนมูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในจังหวัดอ่างทองได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด
24/ม.ค./19 - อ่าน [471] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่ภาคกลาง โดยแขวงทางหลวงอ่างทอง และสำนักงานทางหลวงที่12 (สุพรรณบุรี) ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ตัวแทนจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม...
23/ม.ค./19 - อ่าน [392] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาจุฬาฯ - จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 งานแนะแนวโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาจุฬาฯ-จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยเหล่านิสิตเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แบ่งปันเทคนิคการอ่านหนังสือ การทำข้อสอบ และการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ...
21/ม.ค./19 - อ่าน [439] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ทัศนศึกษา ม.6 อ.ป.ว.
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยในปีนี้นักเรียนได้เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และ บริเวณสนามเสือป่า ขอบคุณภาพถ่ายจากเพจ สีฟ้า
18/ม.ค./19 - อ่าน [436] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ร่วมงานวันครู ครั้งที่63
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมกับคณะครูทั่วทั้งจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ณ อาคารสำนึกบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม...
17/ม.ค./19 - อ่าน [425] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ที่ 1 ในอ่างทอง และ สพม.5 ศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ซึ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศมากถึง 5 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 อีก 5 รางวัล โดยมากเป็นอันดับ...
15/ม.ค./19 - อ่าน [426] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม