วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมวันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน) ครั้งที่ 2/2563 โดยผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแจ้งนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และเพื่อมอบรางวัลนักเรียนเรียนดี มีจิตอาสา...
11/ธ.ค./20 - อ่าน [1,974] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  ถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับนำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหารร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย...
06/ธ.ค./20 - อ่าน [1,380] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อบรมพัฒนาบุคลากรครู
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ อบรมพัฒนาบุคลากรครูก่อนเปิดภาคเรียน โดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายความรู้คือ ศึกษานิเทศก์ ดร.อิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ...
03/ธ.ค./20 - อ่าน [1,411] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เดินทางไปส่งครูย้ายทั้งหมด 4 ท่าน
นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูเดินทางไปส่งครูย้ายทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ครูณรงญ์ฤทษ์  กัลยา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ครูชมนาด ป่านแก้ว ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ครูกนกภัทร  พึ่งน้อย ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 23...
28/พ.ย./20 - อ่าน [1,403] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ต้อนรับครูใหม่
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำโดยรองผู้อำนวยการแสงเดือน เสือวงษ์คณะผู้บริหารและคุณครู ต้อนรับครูวัชรพล จันทรวงศ์ วิชาเอกฟิสิกส์และคณะครูจากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศิกายน 2563
18/พ.ย./20 - อ่าน [1,763] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมโครงการอบรมพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา
นางมยุรีย์  แพร่หลายผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและประชาชนทั่วไป เป็นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ตามหลักวิถีพุทธ จังหวัดอ่างทอง เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการขับเคลื่อนโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้าน/โรงเรียนรักษาศีล 5" ระหว่างวันที่ 15 -...
18/พ.ย./20 - อ่าน [2,098] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
นางมยุรีย์  แพร่หลายผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมประกวดแต่งหน้าเอฟเฟคผีระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 5 ทีม ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 8 ทีม รวมนักเรียนทั้งหมด 39 คน และได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 汉语水平考试 ระดับ 2 ผ่านและได้คะแนนดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในการเรียนภาษาจีนต่อไป จำนวน 2 คน ได้แก่นางสาวกรรณิกา เฉ่งทอง ได้ 200/200 คะแนน นางสาวจันทกานต์ เจียมมี ได้ 183/200...
18/พ.ย./20 - อ่าน [1,466] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับมอบเครื่องดนตรีไทย
นายทินกร เอนก ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง รับมอบเครื่องดนตรีไทย โดยมูลนิธิก้าวที่กล้า จาก ฯพณฯ ท่านสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
07/พ.ย./20 - อ่าน [1,596] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำนักเรียนทำจิตอาสา ณ วัดข่อย
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ครูสมคิด อ่อนจันทร์และคณะครู ได้นำนักเรียนไปปฏิบัติจิตอาสานอกสถานที่ ณ วัดข่อย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าตนเองให้โดยเต็มใจเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยจะพานักเรียนปฏิบัติจิตอาสาทุกวันอังคาร เวลา 14.00 น. - 15.30 น. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
07/พ.ย./20 - อ่าน [1,641] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมวันฮาโลวีนและกิจกรรมวันลอยกระทง
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมวันฮาโลวีนและกิจกรรมวันลอยกระทง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในภาคเช้าได้จัดกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลวันฮาโลวีน การประกวดแต่งหน้าเอฟเฟคผี และการประกวดทำกระทง ภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
31/ต.ค./20 - อ่าน [1,450] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"