บ้านแป้งวิทยา

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564
     นักเรียนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ได้เข้ามร้วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 มีกิจกรรมการร่วมฐานต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ อาทิ การตอนกิ่ง การเพาะเห็ด ถอดบทเรียนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ศูนย์บางระจัน)
23/ก.พ./21 - อ่าน [1,180] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610147 - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
     นายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม สุริวงศ์ฯ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ทั้งนี้ได้รับความมือจากคณะครูโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม
27/ก.ย./20 - อ่าน [1,005] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610147 - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
บ้านแป้งวิทยาร่วมกิจกรรมBest Practice
นายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน "กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์" ในนิทรรศการแสดงผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สพม.5 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี 
27/ก.ย./20 - อ่าน [1,070] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610147 - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
บ้านแป้งวิทยา ส่งเสริมทักษะชีวิตการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคเอดส์ในวัยรุ่น
        องค์การส่งเสริมพันธกิจคริสตจักรด้านเอดส์ (ACET Thailand) สาขาจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตการป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อHIV ในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ในวันที่ 23 กันยายน 2563
27/ก.ย./20 - อ่าน [1,011] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610147 - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ (Intensive English Camp) โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
วันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ (Intensive English Camp) ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม สุริวงศ์ฯ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา..  
11/ก.ย./20 - อ่าน [1,102] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaowalit - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
คณะผู้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.)กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านแป้งวิทย
วันนี้ 22 กรกฎาคม 2563 ดร.อรทัย มูลคำ ประธานค.ต.ป.ศธ. พร้อมคณะผู้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.)กระทรวศึกษาธิการ และนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผอ.สพม.5 และคณะสพม.5 ได้มาตรวจราชการในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา covid19 ที่โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา.
22/ก.ค./20 - อ่าน [1,189] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaowalit - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
วันนี้ ๓ กรกฏาคม  ๒๕๖๓  คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษา ๒๕๖๓ สพม.๕ นำโดย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ศน.วรัชฎา สืบกระพันธ์ และ คุณบุญประกอบ ชีวธรรม กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เพื่อติดตาม ความพร้อมในการ เปิดภาคเรียน ตามนโยบาย สพม.5 และการขับเคลื่อนเพื่อคุณภาพการศึกษามาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี๒๕๖๐ (ปรับปรุง๒๕๖๒)...ครับ
03/ก.ค./20 - อ่าน [1,544] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaowalit - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 นิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ คณะกรรมการกตปน. พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี
24/มิ.ย./20 - อ่าน [1,750] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaowalit - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 นิเทศ ติดตามการทดลองจัดการศึกษาทางไกลฯ
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ของสพม.5 ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา...
02/มิ.ย./20 - อ่าน [1,635] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaowalit - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
ผอ.สพม.5 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
วันนี้ 15 พฤษภาคม 2563 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีและทีมบริหาร สพม.5 ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ภายใต้ สถานการณ์ covid 19 (ระยะที่2 และระยะที่3) ตามนโบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2..
15/พ.ค./20 - อ่าน [1,197] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaowalit - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา

หน้า

Subscribe to บ้านแป้งวิทยา