กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

สพม.5 ร่วมประชุม Video Conference ผอ.เขตทั่วประทศ
นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  พร้อม ทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ร่วมประชุมผ่านระบบ Video  Conference  ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ เกี่ยวกับเรื่อง การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED , การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  การเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2563  ,...
13/เม.ย./20 - อ่าน [108] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แบบคำขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
แบบคำขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
09/เม.ย./20 - อ่าน [146] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
01/เม.ย./20 - อ่าน [133] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนเมษายน 2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนเมษายน 2563
01/เม.ย./20 - อ่าน [405] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
13/มี.ค./20 - อ่าน [191] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจราชการตามโครงการตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมด้วยนายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  รับการตรวจราชการตามโครงการตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ณ ห้องประทุมชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
12/มี.ค./20 - อ่าน [286] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.5 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ
10/มี.ค./20 - อ่าน [841] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    โดยมีนายอำนาจ วิชญานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย...
06/มี.ค./20 - อ่าน [220] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส  Big Cleaning Day บริเวณ ห้องปฏิบติงาน ของแต่ละกลุ่ม และพื้นที่ใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ทางเดินราวบันได  ห้องประชุม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
04/มี.ค./20 - อ่าน [273] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนมีนาคม 2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนมีนาคม 2563
04/มี.ค./20 - อ่าน [422] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5