ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

ประกาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ  ดังนี้

๑. ผู้แทนผู้ปกครอง มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) นางเตือนจิตต์ สุนทรศร
๒. ผู้แทนครู มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) นายสมเกียรติ ชมภูนุช 
๓. ผู้แทนศิษย์เก่า มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) นายธนพล สารีคำ
๔. ผู้แทนองค์กรชุมชน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
(๑) นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
๕. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) นางธัญญมน ศรีผ่าน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
srina_lb
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 30/05/2018 - 09:05
ชื่อ วินัย ตาลพลกรัง
ตำแหน่ง ปชส.
สังกัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
อีเมล์ winaifutsalclub@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครพนักงานของรัฐ
ข่าวจาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 16/03/2016 - 20:42
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 2602 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/979.html