งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

                   ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรรและอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นเงินเงิน 5,469,000 บาท
(ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.5 นำไปใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
01/เม.ย./20
wanwanat อ่าน [133] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
wanwanat
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 13/05/2020 - 09:11
ชื่อ วรรณวนัช พวงนัดดา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ aom1237@gmail.com
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 13/05/2020 - 09:14
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 111 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/2117.html

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา