สพม.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยยุคปฏิรูปการศึกษา 4.0

นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยยุคปฏิรูปการศึกษา 4.0 เพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี  ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนด้านอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การทำงานและการประกอบอาชีพของนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย ภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมพัฒนาประเทศในทุกด้านโดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหา จึงได้จัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่า่ยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพสำหรับนักเรียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษา การประกอบอาชีพสำหรับนักเรียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถวางแแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษา การประกอบอาชีพ ในอนาคตได้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน  โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจัหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี  และวิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี
 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 27/09/2020 - 09:24
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ภาพข่าวกิจกรรมสพม5
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 29/07/2020 - 06:09
ส่งข่าวจาก IP 159.192.97.135
เปิดอ่าน 270 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1641.html