สพม.5 รับการประเมิน ITA เขตสุจริต

ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  มอบหมายให้ นางวัฒนา  โคตรมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)  โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย  นายภูธร (จันทะหงษ์) ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ประธาน นางสาวธัญญา ชำนินอก เจ้าพน้กงานป้องกันการทุจริต ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ กรรมการ และ นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 เลขานุการ ซึ่งในการครั้งนี้ใช้แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ( IIT-OFFICE) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สพม.5  และได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง  สำรวจความคิดเห็น  External Integrity & Transparency Assessment (EIT)  สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559    

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 21/08/2019 - 15:22
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 31/07/2017 - 04:48
ส่งข่าวจาก IP 223.24.188.29
เปิดอ่าน 1103 ครั้ง
QR Code for http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1246.html