ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายณฐนน นับถือรุ่ง ชั้น ม.5/11 นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์ศรี ม.6/10 จากการคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนศูนย์ สอวน. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักเรียนคนเก่งของเราผ่านการคัดเลือกถึง 2 คน จากผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 6 คน เพื่อการรับการอบรมในค่ายโอลิมปิกวิชาการ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยต่อไป
15/พ.ค./21 - อ่าน [1,587] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.นายธนทัต ชลิศราพงศ์ ม.6/11 2.นางสาวชญาดา ทองคำชู ม.6/11
15/พ.ค./21 - อ่าน [1,367] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ " ตันติวิทยาภูมิ " ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 #รอบ 1 Portfolio #รอบ 2 Quota .
13/พ.ค./21 - อ่าน [1,891] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย และหัวหน้างาน
วันที่ 12 พ.ค. 2564 ประชุมฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย และหัวหน้างาน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์โควิด19 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
13/พ.ค./21 - อ่าน [912] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิจ่ายเงินให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางใน การสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินกาจ่ายให้กับนักเรียน ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร  
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,543] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ ทุนเต็ม โครงการธรรมศาสตร์ ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณัฐณิชา สมสุข นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้ทุนเต็ม โครงการธรรมศาสตร์ ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,644] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
นักเรียน อ.ป.ว. ผ่านการคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวเมธาพร ฉันท์แต่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผ่านการคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,972] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
#ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ #ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบต้องส่งเพิ่มเติม ใหันักเรียนส่งข้อมูลที่ถูกต้องและหลักฐานเพิ่มเติมผ่านระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ https://bit.ly/3uosmqU ภายในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔...
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,601] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ ” ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทราพร ดีมั่น (Pattaraporn Deeman) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนเต็ม โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,273] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6
วันที่ 28 – 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. – 15.30 น. กลุ่มบริหารงานวิชาการได้กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ณ อาคารโดม 72 ปี
30/เม.ย./21 - อ่าน [1,401] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง