ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยในช่วงเช้ามีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด จากนั้นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะครูตัวแทนนักเรียนร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง และในช่วงกลางวัน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ งาน TO BE NUMBER ONE...
28/มิ.ย./17 - อ่าน [1,430] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนศูนย์เครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในจังหวัดอ่างทอง
28/มิ.ย./17 - อ่าน [3,186] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
TO BE NUMBER ONE
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการวินัย อินทรสวัสดิ์ และคณะครูผู้รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นแกนนำในการดำเนินการ ได้เข้าร่วมและนำเสนอแบบร่างนิทรรศการในการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3/2560 และเตรียมความพร้อมเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
15/มิ.ย./17 - อ่าน [1,436] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เด็กหญิงเมธาพร ฉันท์แต่ง ชนะเลิศจากแข่งขันเขียนตามคำบอก
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 ระดับจังหวัดอ่างทอง เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กหญิงเมธาพร ฉันท์แต่ง จากการแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ สพฐ. ต่อไป โดยผู้ฝึกซ้อม คือ ครูชญานิศา เกษดี
14/มิ.ย./17 - อ่าน [2,343] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ ปิ่นมาลาวิชาการ ทศวิชา
การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ ปิ่นมาลาวิชาการ ทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ ด.ญ. อัสมา รัศมีนา   ด.ญ. ไพลิน  วิสิทธิศาสตร์       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน English quiz   น.ส.ณัฐนรี  สมภาค   น.ส.กมลพรรณ  เพ็งสลุง   ครูผู้ฝึกซ้อม ครูปัณฑิต์พันธุ์  พึ่งจิตร   ครูอลงกรณ์  ...
11/เม.ย./17 - อ่าน [1,864] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นักเรียนสตรีอ่างทองสอบเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
        นางสาวเพ็ญพิช ปานหิรัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอ่างทองสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น            
28/มี.ค./17 - อ่าน [2,143] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นักเรียนสตรีอ่างทองสอบเข้าศึกษาต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
                นายวรินทร  เมฆานวกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอ่างทองสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
28/มี.ค./17 - อ่าน [2,026] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีอ่างทองสอบเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
              ศิษย์เก่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอ่างทองสอบเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2560 ได้แก่   นางสาวกุลรัตน์ ปรีชา    และ  นางสาวดาวนภา อังกีรัตน์  
28/มี.ค./17 - อ่าน [2,459] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองสอบผ่านเข้าศึกษาต่อ “โรงเรียนเตรียมทหาร” ปีการศึกษา 2560
                     นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองสอบผ่านภาควิชาการเข้าศึกษาต่อ “โรงเรียนเตรียมทหาร” ปีการศึกษา 2560 ได้แก่    นายคชสิทธิ์ โคตะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11               โดยสอบติดทั้ง 4 เหล่า คือ เหล่าตำรวจ  เหล่าทหารบก เหล่าทหารเรือ เหล่าทหารอากาศ และตำรวจน้ำ และสอบข้อเขียน ได้อันดับที่ 6 ของเหล่าตำรวจ
28/มี.ค./17 - อ่าน [2,533] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นักเรียนสตรีอ่างทองสอบผ่าน“โรงเรียนช่างฝีมือทหาร” รุ่นที่ 58 ปีการศึกษา 2560
                       แสดงความยินดีกับ นายกาญจนะ เอี่ยมคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ “โรงเรียนช่างฝีมือทหาร” รุ่นที่ 58 ในปีการศึกษา 2560          
28/มี.ค./17 - อ่าน [2,789] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง