ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

มอบทุน กสศ.
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"  เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา (กสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อม ล้ำทางการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
23/ก.พ./21 - อ่าน [1,434] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ร่วมสัมพันธ์ชุมชน
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้นำนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมกิจกรรมชุมชน ณ วัดยวด อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. 
23/ก.พ./21 - อ่าน [1,132] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะ
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัยกา ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดคำขวัญ และการจัดบอร์ด เนื่องในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.15 น. ณ ลานธรรม โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
23/ก.พ./21 - อ่าน [1,239] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะแนะแนว
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2564 ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มโอกาศทาง การศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน ต่าง ๆ พร้อมทั้งนำนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมแสดงความสามารถอีกด้วย นำโดย ครูสุกัญญา เอมพันธุ์ พร้อมทีมงานวิชาการ
23/ก.พ./21 - อ่าน [1,266] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564
     นักเรียนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ได้เข้ามร้วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 มีกิจกรรมการร่วมฐานต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ อาทิ การตอนกิ่ง การเพาะเห็ด ถอดบทเรียนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ศูนย์บางระจัน)
23/ก.พ./21 - อ่าน [1,182] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610147 - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
สิงหะแนะแนว
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี การศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) โรงเรียนวัดประดับ โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนวัดวิหารขาว โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (หรหมรวมมิตร) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มโอกาศทาง...
19/ก.พ./21 - อ่าน [1,431] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ร่วมประชุม
 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เข้าร่วม ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง เป็นตัวแทนในการรับเกียรติบัตรแก่ นายอานุภาพ สาจันทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธาน...
18/ก.พ./21 - อ่าน [1,113] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...รับการแนะแนว
นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา (กสศ.) โดยวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
18/ก.พ./21 - อ่าน [960] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ประชุมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" และคณะครูได้ร่วมกิจกรรมการประชุมประเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นำโดยนายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีและคณะ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น.
18/ก.พ./21 - อ่าน [1,059] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ..โรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศและการประกวดคำขวัญ ในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนีึกและความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี  
18/ก.พ./21 - อ่าน [1,175] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี