ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

ส่งเสริมหลักประชาธิปไตย (เลือกตั้ง)
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียนทั้ง 3 หมายเลข ได้นำเสนอ นโยบายของพรรค หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง
06/มี.ค./21 - อ่าน [1,065] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สัมพันธ์ชุมชน
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ของครูอัญชลี เมฆตั้ง อดีตครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิาตรอุปถัมภ์" ณ ศาลาการเปรียญวัดศรัทธาภิรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [1,189] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สอนเสริม
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมการสอนเสริม (O-NET) แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเพิ่มและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ O-NET เมื่อวันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [1,232] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประชุมวิชาการ ประจำเดือนมีนาคม
    โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น.
06/มี.ค./21 - อ่าน [1,048] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
English Camp
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัด กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [933] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะฯ ปลอดขยะ
        โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zoro Waste School) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างเหมาะสม ลดปัญหาและปริมาณขยะ คัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ัรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [1,204] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
To be สิงหะ
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรม To be number 1 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรม To be Number  One และเป็นผู้นำให้กับผู้อื่น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ัรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [1,050] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะรับการแนะแนว
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รับการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 จากโรงงานน้ำตาลมิตรผล (Mitr Phol Group) นักศึกษาระดับ ปวส. รุ่นที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำแก่ผู้เรียน
04/มี.ค./21 - อ่าน [910] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะแนะแนว
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2564 ณโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นการสร้างโอกาสทางการ ศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งนำนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมแสดงความสามารถอีกด้วย นำโดย ครูสุกัญญา เอมพันธุ์ และทีมวิชาการ
04/มี.ค./21 - อ่าน [906] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะแนะแนว
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ นำโดย ครูสุกัญญา เอมพันธุ์ และทีมวิชาการ
04/มี.ค./21 - อ่าน [1,771] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี