ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

นักเรียนสอบ O-NET
       โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มบริหารวิชาการดูแลนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 48 คน เข้าร่วมทดสอบความรู้ระดับชาติ o-net ปีการศึกษา 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564โดยมีคณะครูร่วมเป็น กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ จำนวน 10 ท่าน
17/มี.ค./21 - อ่าน [1,263] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประกวดบรรยายธรรม
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2564 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชนและฝึกมารยาทตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดยมีนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ ณ ศาลากลางน้ำวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง...
17/มี.ค./21 - อ่าน [1,122] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มบริหารวิชาการจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและการวางแผนการจบการศึกษา ในระดับการศึกษาภาคบังคับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดทำ หลักสูตรทักษะอาชีพห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน มัธยม แบบสะสมผลการเรียน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับ...
17/มี.ค./21 - อ่าน [1,136] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เข้ารับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ในโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ (อบต.จักรสีห์) เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ในบริเวณจุดคัดกรองของโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
11/มี.ค./21 - อ่าน [1,214] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเรียนรู้ระบอบ ประชาธิปไตย โดยนักเรียนทุกคนได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิ์ ลงคะแนนในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ นายนที เสวตวิหารี และคณะที่ได้รับ...
11/มี.ค./21 - อ่าน [1,277] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรลูกกตัญญู ปีการศึกษา 2563
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน เข้ารับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติลูกกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563 มูลนิธิ 80 ปี หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 100 ปี โรงเรียน สิงห์บุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี โดยผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ผู้อำนวยการคณะครู ฝ่ายบริหาร นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 16 คน และนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน เมื่อวันพุธที่...
11/มี.ค./21 - อ่าน [930] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมด้วยครูสุกัญญา เอมพันธุ์ (ครูแนะแนว) และครูดวงพร พึ่งศรี (งานหลักสูตรฯ) ร่วมการประชุม "ผู้บริหารและครูแนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
11/มี.ค./21 - อ่าน [1,168] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายลูกเสือ
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครู ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลุกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ ลานธรรม (ห้องกิจการนักเรียน) โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
11/มี.ค./21 - อ่าน [1,290] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สำนักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ลูกสิงหะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ระหว่างวันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2564 ในการป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและสร้างวินัยในตนเอง ความรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้เหมาะสมกับวัยให้เป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่งที่มีความพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน และความรู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ...
11/มี.ค./21 - อ่าน [1,066] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะฯ สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูพิจาริน วาสุเทพรังสรรค์ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.50-15.30 น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" 
11/มี.ค./21 - อ่าน [875] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี