ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกิจการลูกเสือและ เนตรนารีโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสิงหพาหุฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อม- ด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
30/มี.ค./21 - อ่าน [1,401] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...พิธีประดับบ่าลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกิจการลูกเสือและ เนตรนารีโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"  ได้จัดพิธีประดับบ่าลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ให้กับลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
30/มี.ค./21 - อ่าน [1,086] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
การแสดงนักเรียน
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมการแสดง ทางนาฏศิลป์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่งในรายวิชา นาฏศิลป์ (ศ33102) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติ เกิดทักษะการทำงาน การวางแผนและการคิดขั้นสูง โดยมีครูประจำวิชาคือ คุณครูอัจฉราวรรณ กองสุผล ทั้งนี้ได้จัดทำการแสดง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
30/มี.ค./21 - อ่าน [1,266] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
แข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นำนักเรียนร่วมประกวดการแข่งขันการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ- ศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้จัดทำเป็นคลิปวีดีโอใน การนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ผลการประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ได้รับรางวัลรองชนะ- เลิศ อันดับ 1 (เข้ารอบระดับภาค) และระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ได้รับรางวัลรองชนะ-...
30/มี.ค./21 - อ่าน [1,297] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สุ่มตรวจสารเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการสุ่มตรวจ หาสารเสพติดกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อการปรับพฤติกรรมของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนสีขาวที่มุ่งเน้นให้ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
30/มี.ค./21 - อ่าน [1,530] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
มอบเกียรติบัตร To be number 1
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็น ประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในกิจกรรม To Be Number One ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น.
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,158] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
มอบเกียรติบัตร To be number 1
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็น ประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในกิจกรรม To Be Number One ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น.
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,182] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุ ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม
 ว่าที่ ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็น ประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2564 พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่ครูผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น.
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,133] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุ...รับเกียรติบัตรรางวัลลูกกตัญญู
ว่าที่ ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติรางวัลลูกกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563 มูลนิธิ 80 ปี หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 100 ปี โรงเรียนสิงห์บุรี ณ ลานธรรม โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 59 คน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,080] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สอนเสริม ม.6
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปภัมภ์" โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริม แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ครูวิทยากรจากโรงเรียนสิงห์บุรี ครูโสรัฐ ขันติกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.50 - 15.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
17/มี.ค./21 - อ่าน [1,059] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี