ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

สพม.5 ระดมความคิดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม.๕  เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปรายงานผลการดำเนิงานใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการดำาเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนแข่งขันสูง  โรงเรียนขนาดเล็ก  ผู้ปกครองนักเรียน  คุณครู นักเรียน ร่วมระดมความคิด...
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,822] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
.โครงการ ศธ.ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม.๕  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร  นักเรียนพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณเขาพระยาเดินธง  ต.ดีลัง  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  และส่วนภูมิภาคกำหนดให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ...
08/พ.ย./17 - อ่าน [2,252] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
วันสถาปนาลูกเสือ
๑. วันสถาปนาลูกเสือ ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม.๕  ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติปี  ๒๕๖๐ (๑ กรกฎาคม ของทุกปี) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชา ลูกสือ และ เนตรนารี  ...
08/พ.ย./17 - อ่าน [2,467] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ถวายโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา
ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม.๕  พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ถวายโล่เชิดชูเกียรติแด่พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี  เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร  ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา ได้มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ปีที่ ๒๐ แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา มูลนิธิโรงเรียน และกาศึกษาคณะสงฆ์ จำนวนสถานศึกษา 216 แห่ง จำนวน 1,265 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 883,500 บาท...
08/พ.ย./17 - อ่าน [2,453] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ
นางวัฒนา  โคตรมี และ นายประกิจ จุ้ยปาน รอง ผอ.สพม.๕  นำคณะบุคลากรในสังกัด สพม.๕  ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (จันทบุรี ตราด)  เพื่อพัฒนาบุคลากร ก้าวสู่เขตสุจริต ตามโครงการเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
08/พ.ย./17 - อ่าน [3,921] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อนักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักค่านิยมคนไทย 12 ประการ ณ ห้องชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
08/พ.ย./17 - อ่าน [2,016] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ ให้กับครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เพื่อเป็นครูมืออาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูฯ ณ ห้องประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
08/พ.ย./17 - อ่าน [2,454] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แลกเปลี่ยนเรียรู้ทักษะการฟัง พูด แบบเข้ม
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด แบบเข้ม สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑  ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,678] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับเสด็จทูลกระหม่อมฯ ในโครงการ To be number one
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ "To Be Number One" ซึ่งได้กำหนดเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามการดำเนินงาน โดยมีกำหนดการเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One  พร้อมทรงมินิคอนเสิร์ต ในการนี้โรงเรียนในสังกัดเข้าเฝ้าและรับเสด็จ พร้อมนำคณะครู นักเรียนจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนฯ ณ ...
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,951] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐ (จังหวัดสิงห์บุรี) ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม)...
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,885] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี