ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

บ้านแป้งวิทยา ส่งเสริมทักษะชีวิตการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคเอดส์ในวัยรุ่น
        องค์การส่งเสริมพันธกิจคริสตจักรด้านเอดส์ (ACET Thailand) สาขาจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตการป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อHIV ในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ในวันที่ 23 กันยายน 2563
27/ก.ย./20 - อ่าน [1,021] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610147 - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
บางระจันวิทยารับมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาดีเด่นระดับเพชร
โรงเรียนบางระจันวิทยารับรางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 9/ 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,052] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610143 - ที่มา: บางระจันวิทยา
ค่ายบางระจันวิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา
 นางนัฐวรรณ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 21 กันยายน 2563
26/ก.ย./20 - อ่าน [978] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610145 - ที่มา: ค่ายบางระจันวิทยาคม
หัวไผ่วิทยาคมนำเสนอ Best Prictice โรงเรียนขนาดเล็ก
     โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมนำเสนอ Best Prictice โรงเรียนขนาดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กจำนวน 5 โรงเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี 
26/ก.ย./20 - อ่าน [930] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610140 - ที่มา: หัวไผ่วิทยาคม
ทองเอนวิทยา ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทองเอนวิทยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
26/ก.ย./20 - อ่าน [949] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610150 - ที่มา: ทองเอนวิทยา
ศรีวินิตวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนศรีวินิตวิทยมคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดโพธิ์ศรี ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
26/ก.ย./20 - อ่าน [945] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610151 - ที่มา: ศรีวินิตวิทยา
สิงหพาหุฯ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมกิจกรรมการฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 6 จุลพน ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ...เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563...
26/ก.ย./20 - อ่าน [956] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
พรหมบุรีรัชดาภิเษกจัดทำนวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
พรหมบุรีรัชดาภิเษก จัดทำนวัตกรรมทางด้านอาหารขึ้นในชื่อ "เค้กขนมหม้อแกงชิฟฟ่อน" ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างขนมไทยและขนมของชาวตะวันตก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีทักษะชีวิต รู้จักนำภูมิปัญญาไทยไปประกอบอาชีพ
26/ก.ย./20 - อ่าน [982] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610146 - ที่มา: พรหมบุรีรัชดาภิเษก
ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ (Intensive English Camp) โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
วันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ (Intensive English Camp) ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม สุริวงศ์ฯ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา..  
11/ก.ย./20 - อ่าน [1,113] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaowalit - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา
คณะผู้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.)กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านแป้งวิทย
วันนี้ 22 กรกฎาคม 2563 ดร.อรทัย มูลคำ ประธานค.ต.ป.ศธ. พร้อมคณะผู้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.)กระทรวศึกษาธิการ และนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผอ.สพม.5 และคณะสพม.5 ได้มาตรวจราชการในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา covid19 ที่โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา.
22/ก.ค./20 - อ่าน [1,199] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaowalit - ที่มา: บ้านแป้งวิทยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี