ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2564
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2564
08/มิ.ย./21 - อ่าน [1,433] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2564
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2564
08/มิ.ย./21 - อ่าน [1,281] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trasparence assessment : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trasparence assessment : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08/มิ.ย./21 - อ่าน [1,049] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สิงหพาหุฯ...ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานใน การประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ของคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของ โรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
05/มิ.ย./21 - อ่าน [1,105] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ปรับปรุงอาคารสถานที่
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณโดยรอบโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่พร้อมต่อการเรียนรู้และทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมใช้งาน พร้อมให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้รับบริการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
05/มิ.ย./21 - อ่าน [1,161] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...แจกหนังสือเรียน ประชุมผู้ปกครอง 1/2564
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแจก หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงเรียน ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
05/มิ.ย./21 - อ่าน [1,231] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...แจกหนังสือเรียน ประชุมผู้ปกครอง 1/2564
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแจก หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
03/มิ.ย./21 - อ่าน [1,333] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ตรวจ ปพ.5-ม.3 และ 6
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครู โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมกิจกรรมการตรวจ ปพ.5 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนที่ถูกต้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" 
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,238] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ต้อนรับครูใหม่
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564  ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมให้การต้อนรับ คุณครูพัชราภรณ์ โพธิ์ดี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,180] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...สัมพันธ์ชุมชน
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้นำนักเรียน วงดุริยางค์เข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดพรหมสาคร ประจำปีการศึกษา 2563 "ฝึกซ้อมโดย ครูสุเมธ มานะกรโกวิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,315] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี