ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

สิงหพาหุฯ...อบรมโคก หนอง นา
 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะและการออกแบบการสอน บูรณาการ เรื่อง อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีวิทยากร นางหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง...
12/ก.ค./21 - อ่าน [1,281] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.สหอท
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมต้อนรับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ...
21/มิ.ย./21 - อ่าน [1,301] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.สหอท
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมต้อนรับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ...
21/มิ.ย./21 - อ่าน [1,518] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...รับการตรวจความพร้อมการเปิดเรียน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจักรสีห์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจและประเมินความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ มาตรการต่างๆ เพื่อให้พร้อมในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
18/มิ.ย./21 - อ่าน [1,376] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...รับการนิเทศการสอนออนไลน์จาก สพม.สห.อท.
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
18/มิ.ย./21 - อ่าน [1,289] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุ...รับการตรวจเยี่ยมจาก กศจ.
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
16/มิ.ย./21 - อ่าน [1,279] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุ...ประเมินครู
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์ นายวิกร ยิ้มย่อง และนายอัศวิน บุญแย้มวงษ์ ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.21) นำโดย ว่าที่ ร.ต....
16/มิ.ย./21 - อ่าน [1,368] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ประเมินครู
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจ ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวหทัยชนก แคอนันต์ คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายสุริยา คชอินทร์ คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนางสาวดวงพร พึ่งศรี คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ว.21) จากคณะกรรมการการประเมิน...
16/มิ.ย./21 - อ่าน [1,493] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
การเสริมความเข้มแข็งด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่
การเสริมความเข้มแข็งด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่
08/มิ.ย./21 - อ่าน [1,130] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เผยแพร่เอกสารรายงาน
เผยแพร่เอกสารรายงาน 
08/มิ.ย./21 - อ่าน [1,135] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี