ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

ปิยะบุตร์ จัดกิจกรรม Day Camp
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปิยะบุตร์ จัดกิจกรรม Day Camp   ทั้งนี้สืบเนื่องในจากสถานการณ์ COVID-19  ทางโรงเรียนจึงได้จัดเป็นค่ายพักแรมที่จัดในช่วงกลางวันเหมาะสำหรับเด็ก ๆที่ไม่ต้องไปค้างที่อื่นเนื่อง จุดประสงค์หลักคือต้องการให้เด็กมีการพัฒนาการด้านเรียนรู้การปรับตัว การฝึกความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน การทำงานเป็นกลุ่ม และฝึกการใช้ทักษะการเข้าค่ายพักแรมเบื้องต้น  15 มีนาคม  2564  
22/มี.ค./21 - อ่าน [1,739] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
พระนารายณ์ พิธีประกาศเกียรติคุณ ปละมอบเงินรางวัลPre pranarai ประจำปีการศึกษา 2/2563
วันที่ 15 มีนาคม 2564 สิบเอก เลอพงศ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการได้เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่สอบได้อันดับ 1 - 10 ของการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (Pre - Pranarai) ณ หอประชุมรามาวตาร โรงเรียนพระนารายณ์
22/มี.ค./21 - อ่าน [1,759] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ ติว O - Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563
ในวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ได้จัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์
22/มี.ค./21 - อ่าน [1,359] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ แนะแนวโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ประจำปี 2564
ในวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนพระนารายณ์ นำโดยทีมงานแนะแนว และกลุ่มงานบริหารวิชาการได้เดินทางไปแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
22/มี.ค./21 - อ่าน [1,516] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนพระนารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อันประกอบไปด้วยคณผู้บริหาร โรงเรียนพระนารายณ์ ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระนารายณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรามาวตาร
22/มี.ค./21 - อ่าน [2,065] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
ปิยะบุตร์ เป็นตัวแทน สพม.5(เดิม)นำเสนองานโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD ในการอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ครูศุภรัตน์  ม่วงทอง โรงเรียนปิยะบุตร์ เป็นตัวแทนการนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD ในการอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ตาม โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2564
19/มี.ค./21 - อ่าน [1,832] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
พระนารายณ์การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ โดมอาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนระนารายณ์ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคน
16/มี.ค./21 - อ่าน [1,547] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ การประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๔
นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ได้เป็นผู้นำการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ์ ประจำเดือนมีนาคม ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์
16/มี.ค./21 - อ่าน [2,054] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
พระนารายณ์ การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓  สนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนพระนารายณ์ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการสอบในครั้งนี้
16/มี.ค./21 - อ่าน [1,597] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ การทดสอบความรู้ทางวิชาการ (Pre Pranarai) ประจำปี 2564
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนพระนารายณ์ ได้จัดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ(Pre pranarai) ประจำปี 2564 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมการทดความรู้ทางวิชาการ เป็นจำนวนมากทั้งในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่านรวมถึงต้องขออภัยหากมีข้อผิดพลาดและความไม่สะดวกในทุกประการมา ณ ที่นี้ด้วย
25/ก.พ./21 - อ่าน [1,783] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี