ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครพนักงานของรัฐ

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยมีความประสงค์ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 50 เครื่อง  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ห้องพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล อาคารหอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบุูลวิทยาลัย วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามไฟล์แนบ
25/พ.ค./17 - อ่าน [2,115] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศราคาจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความประสงค์จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีตกลงราคาจึงขอเชิญชวนผู้มีอาชีพงานจ้างเสนอราคา รายละเอียดตามไฟล์แนบ
24/มี.ค./17 - อ่าน [1,893] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
ประกาศราคากลางจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามแบบ ปปช.01
24/มี.ค./17 - อ่าน [2,779] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
20/มี.ค./17 - อ่าน [2,215] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงประกาศราคากลางในการจัดซื้อเพื่อให้เป็นไปตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
20/มี.ค./17 - อ่าน [1,606] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงค์สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ
17/มี.ค./17 - อ่าน [1,865] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โรงเรียนปิยะบุตร์ประกาศสอบราคาซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปิยะบุตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๔ รายการ (ตามไฟล์แนบ) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องงานสารบรรณ อาคารสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปิยะบุตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ...
18/ก.พ./17 - อ่าน [2,109] - ความคิดเห็น [0] - โดย: PB_Procure - ที่มา: ปิยะบุตร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เรื่อง การสอบราคาจ้างการจ้างงาน(93.14.18.00) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างงาน ตามประกาศที่แนบนี้
13/ธ.ค./16 - อ่าน [1,616] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานหลังใหม่
21/พ.ย./16 - อ่าน [1,935] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานหลังใหม่
เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานหลังใหม่
21/พ.ย./16 - อ่าน [1,675] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครพนักงานของรัฐ