กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563  มีการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สำคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3...
28/ต.ค./20 - อ่าน [148] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน กันยายน 2563
งบทดลอง เดือน กันยายน 2563
15/ต.ค./20 - อ่าน [146] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563
11/ก.ย./20 - อ่าน [191] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563
11/ก.ย./20 - อ่าน [198] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
01/ก.ย./20 - อ่าน [260] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น นั้น บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศ
28/ส.ค./20 - อ่าน [225] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศประกวดราจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 โครงการ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้กับโรงเรียนในสังกัด  และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
17/ส.ค./20 - อ่าน [246] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  รายละเอียดตามประกาศ
17/ส.ค./20 - อ่าน [232] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 โครงการ
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสาล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์  / ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ , ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว นั้นบัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกา่ศ
16/ส.ค./20 - อ่าน [259] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานอาหารและโภชนาการ/ ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้, ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า, ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศ
11/ส.ค./20 - อ่าน [265] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์