ข้อ ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่ หมายเหตุ
O1 โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/structsec5
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/director
O3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/mission
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/plan5year
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่ 
2) หมายเลขโทรศัพท์ 
3) หมายเลขโทรสาร (ยังไม่ปรากฎในเว็บ)
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/contact-us
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/law
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

http://www.secondary5.go.th/main/news-categories/ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

http://www.secondary5.go.th/main/news-categories/ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

O8 Q&A (ถาม-ตอบ) ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/qa
O9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/social
O10 แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/actionplan
http://www.secondary5.go.th/main/sites/default/files/files_attach/actionplan2562.pdf
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/quarterreport
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/budget
http://www.secondary5.go.th/main/sites/default/files/files_attach/budget2561.pdf
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/standard
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/manual
O14 มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด

http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/servicestandard

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/service-statistics
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/satisfaction-report
O17 E–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/e-service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o18
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือนทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o19
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o20
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o21
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o22
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o23
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o24
O25 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o25
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o26
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o27
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o28
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o29
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/complain
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o31
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/comment
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o33
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o34
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o35
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o36
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o37
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o38
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o39
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o40
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o41
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o42
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o43
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o44
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o45
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o46
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o47
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o48

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา