ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดที่เผยแพร่
หมายเหตุ

O1
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/structsec5

O2
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/director

O3
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/mission

O4
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/quality-plan

O5
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่ 
2) หมายเลขโทรศัพท์ 
3) หมายเลขโทรสาร (ยังไม่ปรากฎในเว็บ)
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/contact-us

O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/law

O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

http://www.secondary5.go.th/main/news-categories/ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

http://www.secondary5.go.th/main/news-categories/ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

O8
Q&A (ถาม-ตอบ)
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/qa

O9
Social Network
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/social

O10
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/actionplan
http://www.secondary5.go.th/main/sites/default/files/files_attach/actionplan2562.pdf

O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/quarterreport

O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/budget
http://www.secondary5.go.th/main/sites/default/files/files_attach/budget2561.pdf

O13
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/standard
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/manual

O14
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด

http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/servicestandard

O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/service-statistics

O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/satisfaction-report

O17
E–Service
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/e-service

O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o18

O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส
ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือนทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o19

O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o20

O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o21

O22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o22

O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o23

O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o24

O25
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o25

O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o26

O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o27

O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o28

O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o29

O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/complain

O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o31

O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/comment

O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o33

O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o34

O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o35

O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o36

O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o37

O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o38

O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o39

O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o40

O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o41

O42
มีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o42

O43
มีการกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o43

O44
มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o44

O45
มีการกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o45

O46
มีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o46

O47
มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o47

O48
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
http://www.secondary5.go.th/main/?q=content/o48