หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2560-685 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ

2560-ว24 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

2560-ว29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา38ค.(2)

2560-ว30 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูฯ และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

2561-ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2561-ว10 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูฯในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

2561-ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความาพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

2561-ว26 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2562-ว18 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ. และ รอง ผอ.สถานศึกษา

2562-ว5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา

2562-ว6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2562-ว7 การเลื่อนขั้นเงินเดือน

2562-ว9 การได้รับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2561-ว15 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2562-ว17 หล้กเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

2561-ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา

2560-ว21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

2560-ว21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (File Power Point)

2562-ว627 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ

2562-ว2845 การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2556-ว8 มาตรฐานตำแหน่งของ 38 ค2 ทุกสายงาน

2562-ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

2548-ว10 การประเมินบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภททั่วไป

2561-ว11 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 38 ค2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

2560-ว15 มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

2561-ว16 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 38 ค2 ภาคใต้

2551-ว16 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

2556-ว17 การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

2560-ว30 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย-โอนมาเป็น 38 ค2

2559-ว24 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2555-ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา