สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาส ทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ตัวชี้วัด กิจกรรม โครงการ งบประมาณและการนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

แนบไฟล์Size
plan62.pdf4.03 MB