กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริิมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร