หนังสือราชการจาก สพฐ.

4 DAYS
Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ.
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 20 นาที ก่อน

การเฝ้าระวังโรตติดต่อ

พ, 21/02/2018 - 17:21
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ04001/ ว1011 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

งบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ, 20/02/2018 - 10:18
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ ฯ ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท้องถิ่น/ประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้จัดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในปีการศึกษา 2561 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เสนอความต้องการงบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีแนวทาง การจัดทำ VTR ที่สำคัญได้แก่ 1) ความยาวตอนละประมาณ 20 – 40 นาที 2) วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท 3) กำหนดส่งโครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบ
1.หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ04010/ว793( ตามลิงค์นี้)http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
2.แนวทางจัดทำ VTR Career Courseware สวก. ( ตามลิงค์นี้) http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E...
3.ปฏิทินการดำเนินงานงบแลกเป้า Career C ( ตามลิงค์นี้) http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E...
4.ข้อกำหนดคำของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E... สิ่งที่แนบมาด้วย:  5.เอกสารข้อ 2 กรอบคำเสนอของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. 6.เอกสารข้อ 3 รายละเอียดโครงการงบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก.

การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี2561

ศ, 16/02/2018 - 18:59
เรียน:  ผู้สนใจ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การเสนอโครงการ ภายใต้ Participation Programme สำหรับปี 2018-2019 ขององค์การยูเนสโก

ศ, 16/02/2018 - 18:54
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การบริจาคที่ดิน สิ่งปลูกสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี

ศ, 16/02/2018 - 18:40
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกขัอตกลงการบริจาคที่ดินและการก่สร้างอาคารโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรีร่วมกับ ระหว่าง นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา กับ สำนะกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา

ศ, 16/02/2018 - 18:28
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต หนังสือด่วนที่สุด ที ศธ04010/ว789 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือด่วนที่สุด ที ศธ04010/ว789

โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561

อ, 13/02/2018 - 09:21
เรียน:  ผอ. สพป./ผอ.สพม. และบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือนำ ใบสมัคร หลักเกณฑ์เเละตารางสอนหลักสูตร

ข้าราชการ สพฐ. ที่เป็นสมาชิก กบข.ที่สนใจ และประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561

จ, 12/02/2018 - 14:18
เรียน:  ผู้สนใจ กองทุน กบข.จะจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและรายรัลรายจ่ายของกองทุน
ภายในเดือนพ.ค.2561 ข้าราชการ สพฐ. ที่เป็นสมาชิก กบข.ที่สนใจ
และประสงค์เข้าร่วมประชุม ให้ดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบสมัครและส่ง ไปที่
E-mail:somboonmak@gmail.com ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  แบบฟอร์มและรายละเอียด

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ศ, 09/02/2018 - 12:21
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ทุนฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ณประเทศอินเดีย

ศ, 02/02/2018 - 19:29
เรียน:  ผู้สนใจ ทุนฝึกอบรมหลีกสูตรต่างๆจำนวน 10 หลักสูตร ของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ณประเทศอินเดีย ตามรายละเอียดดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อา่รอย่างมืออาชีพสำหรับพลเมืองของประเทศในอาเซียน ของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม

ศ, 02/02/2018 - 19:20
เรียน:  ผู้สนใจ ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อา่รอย่างมืออาชีพสำหรับพลเมืองของประเทศในอาเซียน ของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและต่างประเทศ ประจำปี 2561

ศ, 02/02/2018 - 19:12
เรียน:  ผู้สนใจ สำนักกพ.แจ้ง ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 55 ทุน ดังรายละเอียดแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ทุน 2019 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2562

พฤ, 01/02/2018 - 14:55
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน 2019 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ทุน เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ) สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประชาสัมพันธ์ทุน 2019 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018

อ, 30/01/2018 - 20:41
เรียน:  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา /ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018
จำนวน 2 คน รายละเอียดดังประกาศ สพฐ. ที่แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

จ, 29/01/2018 - 11:32
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักการบริหารงานการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ 04001/ ว476 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/ ว476 และรายละเอียด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ศ, 26/01/2018 - 22:32
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และทุกกลุ่ม ใน สพฐ. ตามที่ สพฐ. โดย สพร. ข้อให้ทุกสำนักกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ข้อ 3 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เฉพาะให้สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนกลาง กรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ฯ ดังกล่าว
(ไม่รวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
(รายละเอียด Link https://goo.gl/VsQzYM) สิ่งที่แนบมาด้วย:  บันทึกข้อความที่ ศธ 04009/ว347 ลว 22 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018

ศ, 26/01/2018 - 14:49
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018 ผู้มีรายชื่อโปรดเข้ารายงานตัว และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องประชุมสีเขียว อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเหตุ โปรดศึกษาปฏิทินการดำเนินกิจกรรมที่แนบ และข้อมูลในเอกสารโดยละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 2 ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงการ

การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน

พฤ, 25/01/2018 - 17:41
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต หนังสือ ศธ 04001/ ว 8465 รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัคร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ น.ม.ข. ได้ที่ลิงค์นี้ http://mnk.thaiportal.net สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/ ว 8465 และรายละเอียด

หน้า