หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ.
ถูกปรับปรุง: 3 ชั่วโมง 3 นาที ก่อน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Fath Project Education Technologies Summit

จ, 20/08/2018 - 16:59
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่3

ศ, 17/08/2018 - 18:47
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEMEO SEPS

ศ, 17/08/2018 - 18:45
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบ 2561 รุ่นที่ 11

พฤ, 16/08/2018 - 11:36
เรียน:  ผอ.สพป./ผอ.สพม./สำนักบริหารงานการพิเศษ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือนำ รายละเอียด

สพฐ. ขยายโอกาสการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พฤ, 09/08/2018 - 22:47
เรียน:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สพฐ. ขยายโอกาสการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
“โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”
รายละเอียดดังไฟล์แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 4738 ลว 9 สิงหาคม 2561 ขั้นตอนการสมัคร 1110917.jpg

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

พฤ, 02/08/2018 - 19:22
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ 04001/ว667 และเอกสารรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/ว667 และเอกสารรายละเอียด

รางวัล Nasser bin Hamad International Youth Creativity Award

พ, 01/08/2018 - 16:34
เรียน:  ผู้สนใจและผุ้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วยรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและกีฬาบาร์เรน ได้เชิญชวนประเทศไทยเสนอชื่อเยาวชนเพื่อขอรับรางวัล Nasser bin Hamad International Youth Creativity Award ครั้งที่ 5 ประจำปี ค.ศ. 2018 สนใจร่วมเสนอรายชื่่อสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

โครงการ BOT Challenge and Experience 2018

พ, 01/08/2018 - 14:51
เรียน:  ผอ.สพม/สพป./ผอ.สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะจัดโครงการ โครงการ BOT Challenge and Experience 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ ธปท ในฐานะธนาคารกลาง ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย หากสนใจร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 11

พ, 01/08/2018 - 14:25
เรียน:  ผู้ที่สนใจ สิ่งที่แนบมาด้วย:  เอกสารแนบ

การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2561

อ, 31/07/2018 - 15:48
เรียน:  ผอ.สพท./ผู้สนใจผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เชิญชวนให้หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 เพื่อยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานแก่สาธารณะ สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสาร ดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

พฤ, 26/07/2018 - 16:26
เรียน:  ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้วย สพฐ.มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ติดตามรายละเอียดได้ดังหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04001/ว4667 ที่แนบมาพร้อมนี้ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1105930.pdf

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"

พฤ, 26/07/2018 - 16:22
เรียน:  ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้วย สพฐ.มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้สนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" ติดตามรายละเอียดได้ดังหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04001/ว4668 ที่แนบมาพร้อมนี้ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/ ว 4668

ทุนรัฐบาลอินเดีย

พฤ, 26/07/2018 - 14:38
เรียน:  ผู้สนใจและผุ้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วยรัฐบาลอินเดียได้มอบทุนอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในหลักสูตรต่างๆ 19 ประเภทสาขาในปี ค.ศ. 2018-2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

โครงการ “BOT Challenge & Experience 2018” ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.

พฤ, 26/07/2018 - 14:28
เรียน:  ผู้สนใจ โครงการ “BOT Challenge & Experience” หรือ โครงการ “ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.” เป็นโครงการที่ ธปท. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นปีที่ 15​ และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เกิดความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลาง ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ธปท. สำนักงานใหญ่
นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้าย จะได้รับสิทธิในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ธปท. เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี (ปี 1 - 4) ณ มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย ธปท. จะสนับสนุนจำนวนปีละไม่เกิน 5 ทุน
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2561​ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ ของ ธปท.ตามลิงค์โครงการ ได้ที่ลิงค์ นี้ https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Student/BOTChallenge/Pages/BOTCh...

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561

พฤ, 26/07/2018 - 14:26
เรียน:  ผอ.สพท.ทุกเขต ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561" หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.utokapat.org/JuniorWater Challenge2561.html หรือติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

พฤ, 26/07/2018 - 14:14
เรียน:  ผอ.สพท.ทุกเขต/ผอ. ร.ร. ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือผ่านสื่อต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนรับทราบอย่างกว้างขวาง สามารถ Download ป้ายคุณธรรมหลัก 4 ประการได้ที่ www.dra.go.th หัวข้อ "ข่าวสารประชาสัมพันธ์" หรือ www.acc.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

หน้า