ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง/รับสมัครพนักงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / เอกสาร

ข่าว ประกาศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ประเภทข่าว Post date ผู้ส่ง
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24/02/2020 - 11:31 wanwanat
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13/02/2020 - 09:15 wanwanat
งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28/01/2020 - 10:42 wanwanat
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23/01/2020 - 11:34 admin
แจ้งโอนเงินอุดหนุน วันที่ 2 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 06/01/2020 - 09:34 wanwanat
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17/12/2019 - 15:53 wanwanat
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17/12/2019 - 14:40 wanwanat
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17/12/2019 - 14:32 wanwanat
งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 08/11/2019 - 14:52 wanwanat
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25/10/2019 - 16:48 wanwanat

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ Post date ชื่อ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา พ, 06/11/2019 - 09:01 admin
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จ, 23/09/2019 - 08:59 admin
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ศ, 06/09/2019 - 19:39 admin
คู่มือการใช้งานระบบเทียนกำลังพล ศ, 30/08/2019 - 11:26 admin
เอกสารแนะนำ CATAS System ศ, 30/08/2019 - 11:25 admin
คู่มือสถานศึกษาสีขาว พฤ, 22/08/2019 - 15:35 admin
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ศ, 26/07/2019 - 10:16 admin
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน 2562 พฤ, 11/07/2019 - 13:11 admin
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 พฤ, 27/06/2019 - 15:38 admin
ประชุมครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส, 18/05/2019 - 14:35 kamolchanok

กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ Post date ชื่อ
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน จ, 08/07/2019 - 10:46 admin
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ, 02/07/2019 - 10:48 admin
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) จ, 10/06/2019 - 16:01 admin
ประกาศคณะกรรมการบริหารการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ, 10/06/2019 - 16:00 admin
แบบสอบถามความพึงพอใจ จ, 10/06/2019 - 15:58 admin
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (แบบ ทป.1) จ, 10/06/2019 - 15:56 admin
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน จ, 10/06/2019 - 15:54 admin
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ, 10/06/2019 - 15:51 admin
ผลงานการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ, 01/10/2018 - 16:45 admin
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤ, 30/03/2017 - 23:23 bunyanut