หนังสือราชการจาก สพฐ.

หนังสือราชการจาก สพม.5 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง ประเภท วันที่ ส่งโดย
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล 06/มิ.ย./16 admin
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล 03/มิ.ย./16 admin
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 หนังสือราชการนโยบายและแผน 10/ก.ค./15 kulpussorn
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%) หนังสือราชการนโยบายและแผน 10/ก.ค./15 kulpussorn
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.5 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา(กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล 19/มิ.ย./15 admin

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
กระบวนการขับเคลื่อน PLC 25/พ.ค./17 admin
หลักสูตรท้องถิ่น สพม.๕ 20/ก.พ./17 admin
6 นโยบานเร่งด่วน และ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษา 29/ต.ค./16 admin
ข้อมูลครูประชารัฐ สพป.ลบ2 24/ก.ย./16 admin
Item Crad_บัตรข้อสอบ 15/ส.ค./16 admin

วิดีโอ แกลเลอรี่